جامعه شناسی سیاسی اپوزیسیون ایران: “جبهه ملی ایران” بخش اول و دوم: میهمانان: عبدالکریم انواری، حسین موسویان، همایون مهمنش، فرهنگ قاسمی برنامه ای از جلال ایجادی

۲۶ تیر ۱۳۹۹
برنامه ششم: جبهه ملی ایران میهمانان: عبدالکریم انواری، حسین موسویان، همایون مهمنش، فرهنگ قاسمی برنامه ای از جلال ایجادی تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان ۱۳ تیر ۱۳۹۹ برابر با ۳ جولای ۲۰۲۰ پاریس جامعه شناسی سیاسی اپوزیسیون ایران گرایش ها و آسیب‌ها برنامه هفتم: جبهه ملی ایران مهمانان: عبدالکریم  ادامه مطلب...

ارسال به شبکه های اجتماعی

پنل سیاسی تلویزیون کانال یک با علی جوادی، رضا حسین بر، کاوه آهنگری و همایون مهمنش، مجری: شهرام همایون، موضوع: سازمان های سیاسی و قرارداد چین

۲۱ تیر ۱۳۹۹
 

ارسال به شبکه های اجتماعی

مناظره در کانال یک (شماره ۱ ) بین آقایان همایون مهمنش و کاوه آهنگری

۱۱ تیر ۱۳۹۹
مجری برنامه: آقای شهرام همایون تاریخ: ۲۹ ژوئن ۲۰۲۰  

ارسال به شبکه های اجتماعی