گفتگوی سعید جعفری با آقایان دکتر حسین موسویان و دکتر همایون مهمنش؛ موضوع: پیروزی ملی در تحریم بیعت با نظام و ادامه مبارزه (۲۸)

۳۰ خرداد ۱۴۰۰
20 ژوئن ۲۰۲۱  

ارسال به شبکه های اجتماعی

پنل سیاسی تلویزیون کانال یک آقایان عباس واحدیان شاهرودی، مسعود کردپور، علی جوادی، بهمن جلدی، بابک سینا، منوچهر یزدی، مهدی خزعلی، رضا حسین بر، همایون مهمنش، شهبد امیری و امیراحمدی مجری: شهرام همایون، موضوع: انتخباات فرمایشی

۲۸ خرداد ۱۴۰۰
بخش اول بخش دوم بخش سوم 17 ژوئن ۲۰۲۱      

ارسال به شبکه های اجتماعی

گفتگوی سعید جعفری با آقایان دکتر ریموند رخشانی و دکتر همایون مهمنش؛ موضوع: اهمیت تشکل ها در مبارزه برای رهایی از استبداد و استقرار دموکراسی

۲۴ خرداد ۱۴۰۰
    دکتر ریموند رخشانی، دکترای انتقال فن آوری ، استاد دانشگاه کالیفرنیای جنوبی، تحقیق در باره جامعه مدنی ودکتر همایون مهمنش از سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور ۱۳ ژوئن ۲۰۲۱  

ارسال به شبکه های اجتماعی