میزگرد جمهوری خواهی با همایون مهمنش، بهروز خلیق، کوروش پارسا و مزدک لیماکشی؛ موضوع: برای توسعه همکاری های نیروهای جمهوریخواه، چه راه کارهائی را پیشنهاد می کنید؟

۱۶ مهر ۱۳۹۸

«میزگرد جمهوری خواهی»

برای توسعه همکاری های نیروهای جمهوریخواه، چه راه کارهائی را پیشنهاد می کنید؟

مهمانان: همایون مهمنش از سازمان های جبهه ملی ایران خارج کشور

بهروز خلیق عضو شورای مرکزی حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

کورش پارسا از همبستگی جمهوریخواهان ایران

مزدک لیماکشی اتحاد جمهوری خواهان ایران

۹ مهر ۱۳۹۸ برابر با۱ اکتبر ۲۰۱۹

تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان, بنیاد آزادی اندیشه و بیان


ارسال به شبکه های اجتماعی

میزگرد جمهوری خواهی با همایون مهمنش، حسن زهتاب، مهدی فتاپور و هژیر عطاری؛ موضوع: حمله به مراکز نفتی عربستان چه عواقبی برای کشور ما خواهد داشت؟

۴ مهر ۱۳۹۸

«میزگرد جمهوری خواهی»

موضوع: حمله به مراکز نفتی عربستان چه عواقبی برای کشور ما خواهد داشت؟

مهمانان: مهمانان: آقایان

همایون مهمنش از سازمانهای جبهه ملی ایران خارج از کشور،

حسن زهتاب از شورای مرکزی حزب چپ ایران و

مهدی فتاح پور از اتحاد جمهوریخواهان ایران،

هژیر عطاری از همبستگی جمهوریخواهان ایران.

۲ مهر ۱۳۹۸ برابر با ۲۴ سپتامبر ۲۰۱۹

تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان, بنیاد آزادی اندیشه و بیان


ارسال به شبکه های اجتماعی

«میزگرد جمهوری خواهی» مهمانان: همایون مهمنش، حجت نارنجی، بهروز ستوده، مزدک لیماکشی؛ موضوع: چگونه می شود مسئولین فاجعه ۶۷ را به محاکمه کشید؟

۱۱ مرداد ۱۳۹۸

«میزگرد جمهوری خواهی»
چگونه می شود مسئولین فاجعه ۶۷ را به محاکمه کشید؟
مهمانان: آقایان همایون مهمنش از سازمانهای جبهه ملی ایران خارج از کشور
حجت نارنجی عضو شورای مرکزی حزب چپ ایران (فدائیان خلق)
بهروز ستوده از همبستگی جمهوری خواهان ایران
مزدک لیماکشی اتحاد جمهوری خواهان ایران

۹ امرداد ۱۳۹۸ برابر با ۳۱ ژوئیه ۲۰۱۹
تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان, بنیاد آزادی اندیشه و بیان


ارسال به شبکه های اجتماعی

میزگرد جمهوری خواهی با همایون مهمنش، بهروز ستوده، حجت نارنجی و مزدک لیماکشی؛ موضوع: توقیف نفتکش ها، تنش زا و بر ضد منافع ملی مردم ایران

۲ مرداد ۱۳۹۸

«میزگرد جمهوری خواهی» 

موضوع: توقیف نفتکش ها، تنش زا و بر ضد منافع ملی مردم ایران

مهمانان:

همایون مهمنش از سازمانهای جبهه ملی ایران خارج از کشور

بهروز ستوده از همبستگی جمهوری خواهان ایران

حجت نارنجی عضو شورای مرکزی حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

مزدک لیماکشی اتحاد جمهوری خواهان ایران

۳ مرداد ۱۳۹۸ برابر با ۲۳ ژوئیه ۲۰۱۹

تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان, بنیاد آزادی اندیشه و بیان


ارسال به شبکه های اجتماعی

میزگرد جمهوری خواهی با همایون مهمنش، بهروز ستوده، مزدک لیماکشی و وهاب انصاری؛ موضوع: آموزش زبان مادری یا آموزش به زبان مادری؟

۱۹ تیر ۱۳۹۸

«میزگرد جمهوری خواهی» برنامه ای از هژیر عطاری
مهمانان: آقایان همایون مهمنش از سازمانهای جبهه ملی ایران خارج از کشور
بهروز ستوده از همبستگی جمهوری خواهان ایران
وهاب انصاری از اعضای رهبری حزب چپ ایران (فداییان خلق)
مزدک لیماکشی از هیات سیاسی اجرایی اتحاد جمهوری خواهان ایران

۱۹ تیر ۱۳۹۸ برابر با ۱۰ ژوئیه ۲۰۱۹
تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان, بنیاد آزادی اندیشه و بیان


ارسال به شبکه های اجتماعی

میزگرد جمهوری خواهی با همایون مهمنش، بهروز ستوده، حسن زهتاب و مزدک لیماکشی؛ موضوع: نقش و جایگاه مذهب در آینده ایران

۱۴ تیر ۱۳۹۸

«میزگرد جمهوری خواهی» برنامه ای از هژیر عطاری

موضوع: نقش و جایگاه مذهب در آینده ایران

مهمانان:

همایون مهمنش از سازمانهای جبهه ملی ایران خارج از کشور

بهروز ستوده از همبستگی جمهوری خواهان ایران

حسن زهتاب عضو شورای مرکزی حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

مزدک لیماکشی اتحاد جمهوری خواهان ایران

۱۱ تیر ۱۳۹۸ برابر با ۵ ژوئیه ۲۰۱۹

تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان, بنیاد آزادی اندیشه و بیان


ارسال به شبکه های اجتماعی

شبکه جهانی کلمه: برنامه چشم انداز – موضوع: حوادث ایران در تحلیل جبهه ملی

۹ تیر ۱۳۹۸

نام برنامه: چشم انداز

مجری برنامه: استاد ابراهیم احراری – تحلیلگر و فعال سیاسی

ساعت ۲۱:۳۰ به وقت تهران

۶ تیرماه ۱۳۹۸

مهمانان برنامه: کامبیز قائم مقام – عضو سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور، همایون مهمنش – عضو سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور


ارسال به شبکه های اجتماعی

میزگرد جمهوری خواهی با همایون مهمنش، بهروز ستوده، مزدک لیماکشی و حجت نارنجی؛ موضوع: رد مذاکرات دیپلماتیک توسط رهبر جمهوری اسلامی به چه معناست و چه عواقبی برای ایران خواهد داشت؟

۵ تیر ۱۳۹۸

«میزگرد جمهوری خواهی» برنامه ای از هژیر عطاری

رد مذاکرات دیپلماتیک توسط رهبر جمهوری اسلامی به چه معناست و چه عواقبی برای ایران خواهد داشت؟

مهمانان:

همایون مهمنش از سازمانهای جبهه ملی ایران خارج از کشور

بهروز ستوده از همبستگی جمهوری خواهان ایران

مزدک لیماکشی اتحاد جمهوری خواهان ایران

حجت نارنجی عضو شورای مرکزی حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

۵ تیر ۱۳۹۸ برابر با ۲۶ ژوئن ۲۰۱۹

تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان, بنیاد آزادی اندیشه و بیان


ارسال به شبکه های اجتماعی

میزگرد جمهوری خواهی با همایون مهمنش، بهروز ستوده و مزدک لیماکشی؛ موضوع: بیانیه ۱۴ نفر در باره استعفای خامنه ای و حمله به نفت کش ها

۲۹ خرداد ۱۳۹۸

«میزگرد جمهوری خواهی» برنامه ای از هژیر عطاری
بیانیه ۱۴ نفر در باره استعفای خامنه ای و حمله به نفت کش ها
مهمانان: آقایان همایون مهمنش از سازمانهای جبهه ملی ایران خارج از کشور
بهروز ستوده از همبستگی جمهوری خواهان ایران
مزدک لیماکشی اتحاد جمهوری خواهان ایران

۲۹ خرداد ۱۳۹۸ برابر با ۱۹ ژوئن ۲۰۱۹
تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان, بنیاد آزادی اندیشه و بیان


ارسال به شبکه های اجتماعی

میزگرد جمهوری خواهی با همایون مهمنش، بهروز ستوده، حجت نارنجی و مزدک لیماکشی؛ موضوع: خودگردانی منطقه ای یا فدرالیسم قومی؟ کدام یک به نفع کشور است؟

۲۳ خرداد ۱۳۹۸

«میزگرد جمهوری خواهی» برنامه ای از هژیر عطاری

خودگردانی منطقه ای یا فدرالیسم قومی؟ کدام یک به نفع کشور است؟

مهمانان:

همایون مهمنش از سازمانهای جبهه ملی ایران خارج از کشور

بهروز ستوده از همبستگی جمهوری خواهان ایران

مزدک لیماکشی اتحاد جمهوری خواهان ایران

حجت نارنجی عضو شورای مرکزی حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

۲۲ خرداد ۱۳۹۸ برابر با ۱۲ مه ۲۰۱۹

تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان, بنیاد آزادی اندیشه و بیان


ارسال به شبکه های اجتماعی

گفتگوی حسن اعتمادی برنامه رمز پیروزی با حشمت‌الله طبرزدی و همایون مهمنش در باره اوضاع سیاسی ایران، تنش در روابط ایران و آمریکا و نقش اپوزیسیون

۱۵ خرداد ۱۳۹۸

دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸ برابر ۳ ژوئن ۲۰۱۹


ارسال به شبکه های اجتماعی

میزگرد جمهوری خواهی با همایون مهمنش، بهروز ستوده، حجت نارنجی و مزدک لیماکشی؛ موضوع: چرا ساختار جمهوری اسلامی معیوب و ناکارآمد است؟

۸ خرداد ۱۳۹۸

«میزگرد جمهوری خواهی» برنامه ای از هژیر عطاری

چرا ساختار جمهوری اسلامی معیوب و ناکارآمد است؟

مهمانان: آقایان همایون مهمنش از سازمانهای جبهه ملی ایران خارج از کشور

بهروز ستوده از همبستگی جمهوری خواهان ایران

مزدک لیماکشی اتحاد جمهوری خواهان ایران

حجت نارنجی عضو شورای مرکزی حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

۸ خرداد ۱۳۹۸ برابر با ۲۹ مه ۲۰۱۹

تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان, بنیاد آزادی اندیشه و بیان


ارسال به شبکه های اجتماعی

میزگرد جمهوری خواهی با همایون مهمنش، بهروز ستوده، حسن زهتاب و مزدک لیماکشی؛ موضوع: برخورد ما با خطر درگیری جنگ چگونه باید باشد؟

۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

https://www.youtube.com/watch?v=sPt2BUKVZ5E

برخورد ما با خطر درگیری جنگ چگونه باید باشد؟

«میزگرد جمهوری خواهی» برنامه ای از هژیر عطاری

مهمانان: آقایان همایون مهمنش از سازمانهای جبهه ملی ایران خارج از کشور

بهروز ستوده از همبستگی جمهوری خواهان ایران

حسن زهتاب از شورای مرکزی حزب چپ ایران

مزدک لیماکشی از هیات سیاسی اجرایی اتحاد جمهوری خواهان ایران

۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ برابر با ۱۴ مه ۲۰۱۹

تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان, بنیاد آزادی اندیشه و بیان


ارسال به شبکه های اجتماعی

میزگرد جمهوری خواهی با همایون مهمنش، بهروز ستوده، حسن زهتاب و مزدک لیماکشی؛ موضوع: جنبش کارگری ایران و ارزیابی حرکت اعتراضی کارگران و معلمان و احتمال خطر جنگ آمریکا و جمهوری اسلامی

۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۸

«میزگرد جمهوری خواهی» برنامه ای از هژیر عطاری
مهمانان: آقایان
همایون مهمنش از سازمانهای جبهه ملی ایران خارج از کشور،
حسن زهتاب از شورای مرکزی حزب چپ ایران،
مزدک لیماکشی از هیات سیاسی اجرایی اتحاد جمهوری خواهان ایران،
بهروز ستوده از همبستگی جمهوری خواهان ایران.
۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸ برابر با ۸ مه ۲۰۱۹
تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان


ارسال به شبکه های اجتماعی

میزگرد جمهوری خواهی با همایون مهمنش، صادق کارگر، بهروز ستوده و مزدک لیماکشی؛ موضوع: جنبش کارگری ایران و مواضع جمهوری خواهان ایران، به مناسبت روز جهانی کارگر

۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

«میزگرد جمهوری خواهی» برنامه ای از هژیر عطاری جنبش کارگری ایران و مواضع جمهوری خواهان ایران، به مناسبت روز جهانی کارگر مهمانان: همایون مهمنش از سازمان های جبهه ملی ایران خارج کشور، صادق کارگر عضور شورای مرکزی و مسئول شعبه کارگری حزب چپ، بهروز ستوده از همبستگی جمهوری خواهان ایران، مزدک لیماکشی اتحاد جمهوری خواهان ایران،

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ برابر با اول ماه می ۲۰۱۹

تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان, بنیاد آزادی اندیشه و بیان


ارسال به شبکه های اجتماعی

میزگرد جمهوری خواهی با همایون مهمنش، بهروز ستوده، حسن زهتاب و مهدی فتاپور؛ موضوع: نگاهی بر تروریستی اعلام شدن سپاه پاسداران توسط دولت ترامپ

۲۸ فروردین ۱۳۹۸

«میزگرد جمهوری خواهی»: نگاهی بر تروریستی اعلام شدن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی توسط دولت ترامپ و بررسی عواقب آن در صحنه سیاسی ایرانبرنامه ای از هژیر عطاری همایون مهمنش از سازمان های جبهه ملی ایران خارج کشورمهدی فتاپور از اتحاد جمهوری خواهان ایرانحسن زهتاب از حزب چپ ایران بهروز ستوده از همبستگی جمهوری خواهان ایران۲۸ فروردین ۱۳۹۸ برابر با ۱۷ آوریل فوریه ۲۰۱۹تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان


ارسال به شبکه های اجتماعی