دیدگاه ها گفتگوی سعید جعفری با دکتر نیره انصاری، رضا علیجانی و دکتر همایون مهمنش؛ موضوع: دادگاه حمید نوری و صحبت های رئیس قوه قضائیه (۳۶)

۲۴ مرداد ۱۴۰۰
زمان پخش ۱۵ اوت ۲۰۲۱  

ارسال به شبکه های اجتماعی

پنل سیاسی تلویزیون کانال یک با خانمها مینا احدی و شیوا نظام فر، آقایان بهمن جلدی، رضا حسین بر، همایون مهمنش، مهدی خزعلی و مهرداد قنبری، مجری: علی جوادی، موضوع: دادگاه حمید نوری

۲۱ مرداد ۱۴۰۰
12 اوت ۲۰۲۱ بخش اول 12 اوت ۲۰۲۱ بخش دوم    

ارسال به شبکه های اجتماعی

گفتگوی سعید جعفری با آقایان پروفسور میرزایی، دکتر حسن نایب هاشم و دکتر همایون مهمنش؛ موضوع: ممنوع کردن خرید واکس کرونا توسط خامنه ای و رشد سریع تلفات جانی کرونا در ایران

۱۸ مرداد ۱۴۰۰
یکشنبه ۱۷ مرداد ۱۴۰۰  

ارسال به شبکه های اجتماعی

گفتگوی سعید جعفری با آقایان حمید آصفی، دکتر کاظم علمداری و دکتر همایون مهمنش؛ موضوع: جنبش اعتراضی در ایران، تلاش برای بقا

۱۰ مرداد ۱۴۰۰
اول اوت ۲۰۲۱  

ارسال به شبکه های اجتماعی

پنل سیاسی تلویزیون کانال یک با خانم شیوا نظام فر، آقایان علی جوادی، بهمن جلدی، رضا حسین بر، همایون مهمنش و مهرداد قنبری، مجری: علی جوادی، موضوع: مبارزات همبسته مردم

۸ مرداد ۱۴۰۰
بخش اول – ۲۹ ژوئیه ۲۰۲۱ بخش دوم – ۲۹ ژوئیه ۲۰۲۱  

ارسال به شبکه های اجتماعی

گفتگوی سعید جعفری با دکتر بهروز بیات، دکتر مهرداد درویش پور و دکتر همایون مهمنش؛ موضوع: جنبش اعتراضی مردم در خوزستان، علل و نتایج آن (۳۳)

۴ مرداد ۱۴۰۰
27 ژوئیه ۲۰۲۱  

ارسال به شبکه های اجتماعی

پنل سیاسی تلویزیون کانال یک با خانمها مینا احدی و شیوا نظام فر، آقایان علی جوادی، بهمن جلدی، رضا حسین بر، همایون مهمنش، مهدی خزعلی، بابک سینا و بامداد جاودان، مجری: خانم ویکتوریا آزاد، موضوع: مبارزات مردم در خوزستان

۱ مرداد ۱۴۰۰
22 ژوئیه ۲۰۲۱ بخش اول 22 ژوئیه ۲۰۲۱ بخش دوم    

ارسال به شبکه های اجتماعی

گفتگوی سعید جعفری با آقایان دکتر حسین موسویان، حسین وصال و دکتر همایون مهمنش؛ موضوع: اعتصابات کارگری، کمپین

۲۷ تیر ۱۴۰۰
۱۸ ژوئیه ۲۰۲۱  

ارسال به شبکه های اجتماعی

پنل سیاسی تلویزیون کانال یک آقایان بهمن جلدی، رامین نیکو، رضا حسین بر، همایون مهمنش، مهدی خزعلی، بابک سینا و بامداد جاودان، مجری: شهرام همایون، موضوع: کوشش جمهوری اسلامی برای ربودن خانم مسیح علینژاد

۲۴ تیر ۱۴۰۰
بخش اول بخش دوم 24 تیر ۱۴۰۰ برابر ۱۵ ژوئیه ۲۰۲۱    

ارسال به شبکه های اجتماعی

پنل سیاسی تلویزیون کانال یک خانم ویکتوریا آزاد، آقایان علی جوادی، بهمن جلدی، رامین نیکو، رضا حسین بر، همایون مهمنش، بابک سینا و بامداد جاودان، مجری: شهرام همایون، موضوع:ما مخالف خشونت در مبارزه سیاسی هستیم

۱۸ تیر ۱۴۰۰
بخش اول بخش دوم 8 ژوئیه ۲۰۲۱    

ارسال به شبکه های اجتماعی

گفتگوی سعید جعفری با آقایان رضا علیجانی، مهدی کوهستانی و دکتر همایون مهمنش؛ موضوع: اعتصابات کارگری، کمپین ۱۴۰۰ (۳۰)

۱۳ تیر ۱۴۰۰
      مجری برنامه: سعید جعفری، میهمانان: رضا علیجانی، پژوهشگر، جامعه شناس و فعال سیاسی، مهدی کوهستانی، فعال کارگری و مشاور اتحادیه های کارگری جهانی و دکتر همایون مهمنش  از سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور، ۱۲ تیر ۱۴۰۰ برابر ۴ ژوئیه۲۰۲۱  

ارسال به شبکه های اجتماعی

گفتگوی سعید جعفری با دکتر حسن نایب هاشم و همایون مهمنش

۱۱ تیر ۱۴۰۰
همسازی ملی جمهوری خواهان سوسیال دموکرات و لائیک ایران: بخش سی و پنج ۳۰ ژوئن ۲۰۲۱  

ارسال به شبکه های اجتماعی

پنل سیاسی تلویزیون کانال یک آقایان علی جوادی، بهمن جلدی، منوچهر یزدی، رضا حسین بر، همایون مهمنش، شهبد امیری و امیراحمدی مجری: شهرام همایون، موضوع: اعتصابات کارگران

۱۰ تیر ۱۴۰۰
بخش اول   بخش اول   بخش سوم   10 تیر ۱۴۰۰ برابر اول ژوئیه ۲۰۱۰    

ارسال به شبکه های اجتماعی

گفتگوی سعید جعفری با آقایان دکتر همایون علیزاده، پروفسور سیروس میرزایی و دکتر همایون مهمنش؛ موضوع: امکان بازداشت و محاکمه رئیسی به اتهام جنایت علیه بشریت

۶ تیر ۱۴۰۰
  5 تیرماه ۱۴۰۰ برابر ۲۷ ژوئین ۲۰۲۱    

ارسال به شبکه های اجتماعی

گفتگوی سعید جعفری با آقایان دکتر حسین موسویان و دکتر همایون مهمنش؛ موضوع: پیروزی ملی در تحریم بیعت با نظام و ادامه مبارزه (۲۸)

۳۰ خرداد ۱۴۰۰
20 ژوئن ۲۰۲۱  

ارسال به شبکه های اجتماعی

پنل سیاسی تلویزیون کانال یک آقایان عباس واحدیان شاهرودی، مسعود کردپور، علی جوادی، بهمن جلدی، بابک سینا، منوچهر یزدی، مهدی خزعلی، رضا حسین بر، همایون مهمنش، شهبد امیری و امیراحمدی مجری: شهرام همایون، موضوع: انتخباات فرمایشی

۲۸ خرداد ۱۴۰۰
بخش اول بخش دوم بخش سوم 17 ژوئن ۲۰۲۱      

ارسال به شبکه های اجتماعی