مصاحبه تلویزیون کلمه با بهروز ستوده، مزدک لیماکشی و همایون مهمنش در باره بیانیه اخیر چهار گروه دموکرات، جمهوریخواه و ملی

۲۸ دی ۱۳۹۷

از دقیقه ۲۴:۵۶

مصاحبه شبکه جهانی کلمه با آقایان بهروز ستوده از همبستگی جمهوریخواهان ایران، مزدک لیماکشی از اتحاد جمهوریخواهان ایران و همایون مهمنش از سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور، در باره بیانیه اخیر چهار گروه دموکرات، جمهوریخواه و ملی.

به علت اشکال فنی شروع مصاحبه دقیقه ۲۴:۵۶ است

۱۷ ژانویه ۲۰۱۹


ارسال به شبکه های اجتماعی