میزگرد جمهوری خواهی» برنامه ای از هژیر عطاری با همایون مهمنش، حسن زهتاب، بهروز ستوده و مزذک لیماکشی؛ موضوع: برنامه خامنه ای برای رئیسی چیست؟ چرایی حکم سنگین برای خانم ستوده!

۲۸ اسفند ۱۳۹۷

«میزگرد جمهوری خواهی» برنامه ای از هژیر عطاری
مهمانان: آقایان همایون مهمنش از سازمانهای جبهه ملی ایران خارج از کشور
حسن زهتاب از شورای مرکزی حزب چپ ایران
بهروز ستوده از همبستگی جمهوری خواهان ایران
مزدک لیماکشی از هیات سیاسی اجرایی اتحاد جمهوری خواهان ایران
۲۸ اسفند ۱۳۹۷ برابر با ۱۹ مارس ۲۰۱۹
تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان, بنیاد آزادی اندیشه و بیان


ارسال به شبکه های اجتماعی