همایون مهمنش در ارتباط با صحبت خامنه ای در باره نقض حقوق بشر در آمریکا

۲۰ خرداد ۱۳۹۹

برای شبکه تلویزیونی کلمه


ارسال به شبکه های اجتماعی