همسازی ملی سوسیال دمکراتهای جمهوریخواه و لائیک ایران با محسن قائم مقام، علی گوشه، همایون مهمنش، منوچهر تقوی بیات، اسفندیار خلف و فرهنگ قاسمی (۲)

۱۷ آبان ۱۳۹۹

همسازی ملی سوسیال دمکراتهای جمهوریخواه و لائیک: بخش دوم آقایان محسن قائم مقام، علی گوشه، همایون مهمنش، منوچهر تقوی بیات، اسفندیار خلف و فرهنگ قاسمی

تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان بنیاد آزادی اندیشه و بیان

۱۳ آبان ماه ۱۳۹۹ پاریس


ارسال به شبکه های اجتماعی