آقای پیر خراسانی در کانال ۱ در باره مناظره همایون مهمنش و آقای بهمن جلدی

۲۴ بهمن ۱۳۹۹
صحبت آقای پیر خراسانی در مورد مناظره در کانال 1؛ از دقیقه 40:49   است

گفتارآقای پیر خراسانی در مورد مناظره در کانال ۱؛ از دقیقه ۴۰:۴۹ است


ارسال به شبکه های اجتماعی