کانال ۱: گفتگوی سعید جعفری با دکتر ریموند رخشانی و دکتر همایون مهمنش درباره مدیریت مدرن (۱۳)

۱۰ اسفند ۱۳۹۹

kanal 1۱۰ اسفند ۱۳۹۹ برابر ۲۸ فوریه ۲۰۲۱


ارسال به شبکه های اجتماعی