پنل سیاسی کانال ۱ با علی جوادی، بهمن جلدی، مهرداد قنبری، کاوه آهنگری، منوچهر یزدی، همایون مهمنش، مجری: شهرام همایون

۸ فروردین ۱۴۰۰
(بخش نخست) ۵ فروردین ۱۴۰۰

(بخش نخست) ۵ فروردین ۱۴۰۰

kanal 1(بخش دوم) ۵ فروردین ۱۴۰۰


ارسال به شبکه های اجتماعی