پنل سیاسی تلویزیون کانال یک با بانوان شیوا نظام فر و ویکتوریا آزاد و آقایان بهمن جلدی، رضا حسین بر، همایون مهمنش و مهدی خزعلی، بهمن شاهنگیان؛ مجری: علی جوادی، موضوع: شکنجه در جمهوری اسلامی

۱۲ شهریور ۱۴۰۰
بخش 1: با مذهب در جامعه چه باید کرد 2 سپتامبر 2021

بخش ۱: با مذهب در جامعه چه باید کرد
۲ سپتامبر ۲۰۲۱

بخش 2: با مذهب در جامعه چه باید کرد 2 سپتامبر 2021

بخش ۲: با مذهب در جامعه چه باید کرد
۲ سپتامبر ۲۰۲۱

 


ارسال به شبکه های اجتماعی