برنامه رمز پیروزی تلویزیون اندیشه با دکتر اللهیار کنگرلو و دکتر همایون مهمنش؛ مجری: حسن اعتمادی

۱ آبان ۱۴۰۰

andishe 1

لویزیون اندیشه:

نام برنامه: رمز پیروزی

مجری برنامه: حسن اعتمادی

میهمانان: دکتر اللهیار کنگرلو و دکتر همایون مهمنش

۲۹ مهر ۱۴۰۰ برابر ۲۱ اکتبر ۲۰۲۱


ارسال به شبکه های اجتماعی