گفتگوی سعید جعفری با الهه امانی، دکتر نیره انصاری و دکتر همایون مهمنش؛ موضوع: قتل های ناموسی(۶۱)

۲۴ بهمن ۱۴۰۰
شست و یکمین برنامه تلویزیونی سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور در کانال ۱ ،  موضوع: جاقتل های ناموسی،  مجری برنامه: سعید جعفری، میهمانان:  خانم الهه امانی رئیس شبکه بینافرهنگی حقوق زنان، فعال حقوق بشر و فعال حقوق زنان، خانم دکتر نیره انصاری، حقوق دان، متخصص حقوق بین الملل، نویسنده و کوشنده حقوق بشر، دکتر همایون مهمنش – عضو هیات اجرایی سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور زمان پخش: ۱۳ فوریه ۲۰۲۲

شست و یکمین برنامه تلویزیونی سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور در کانال ۱ ،
موضوع: قتل های ناموسی،
مجری برنامه: سعید جعفری،
میهمانان:
خانم الهه امانی رئیس شبکه بینافرهنگی حقوق زنان، فعال حقوق بشر و فعال حقوق زنان،
خانم دکتر نیره انصاری، حقوق دان، متخصص حقوق بین الملل، نویسنده و کوشنده حقوق بشر،
دکتر همایون مهمنش – عضو هیات اجرایی سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور
زمان پخش: ۱۳ فوریه ۲۰۲۲


ارسال به شبکه های اجتماعی