برنامه پرگار بی بی سی با رضا علیجانی، فواد تابان و همایون مهمنش

۱۵ اسفند ۱۳۹۲

موضوع بحث پرگار: ‘جریان ملی مذهبی’
جریان ملی مذهبی در ایران به چه چیزی اطلاق می شود؟ کارنامه ی فکری و سیاسی آن ها که خود را ملی مذهبی می خوانند چیست؟

مدراتور : داریوش کریمی

مهمانان برنامه: رضا علیجانی، فواد تابان و همایون مهمنش


ارسال به شبکه های اجتماعی